Lezen en spellen

Vanaf groep 3 leren kinderen op school lezen en spellen. Halverwege groep 2 wordt hiermee op de meeste scholen al een begin gemaakt. Het is belangrijk om eventuele problemen in het aanvankelijk leesproces op tijd op te sporen, zo kan al vroeg worden begonnen met de behandeling van deze moeilijkheden.

In groep 2 kan blijken dat er moeilijkheden zijn in het leren van de letters, het fonemisch bewustzijn (klanken onderscheiden in een woord) of het automatiseren. In groep 3 of de hogere groepen valt ten opzichte van de spelling vaak op dat de klank-tekenkoppeling moeilijkheden oplevert of het toepassen van de spellingsregels. Tijdens het lezen kunnen kinderen moeite hebben met het leestempo of het precies kunnen lezen. Deze moeilijkheden kunnen er ook voor zorgen dat een kind geen plezier beleeft aan het lezen van een boek. Dit is jammer, omdat lezen zeer verrijkend is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden.

Wat doet de logopedist?

Wij zien in onze praktijk veel kinderen van verschillende leeftijden met een stagnerende lees- en/of spellingsontwikkeling, al dan niet in combinatie met problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Omdat kinderen met spraak-/ taalproblemen 50% meer kans hebben op het ontwikkelen van lees- en spellingsmoeilijkheden, is het verstandig om hiervoor halverwege groep 2 een risicoscreening af te nemen. Wanneer moeilijkheden blijken in de letterkennis, het fonemisch bewustzijn of de automatiseringsvaardigheden dan kan ervoor gekozen worden om een voorschottraining te starten. Vanaf halverwege groep 3 kunnen er testen afgenomen worden om de lees- en spellingsvaardigheden in kaart te brengen. Bij moeilijkheden kan uw kind bij de logopedie door middel van oefeningen leren om structuur aan te brengen in de klanken en spellingsregels. Ook wordt het lezen op een leuke manier gestimuleerd en wordt er gewerkt met technieken die het lezen wat makkelijker maken.

Op het gebied van lezen en spellen vindt veel samenwerking plaats met de scholen. Omdat aan de problemen met het lezen en spellen veelal problemen met het automatiseren ten grondslag liggen, is het belangrijk dat er thuis veel geoefend wordt.