Lezen en spellen

Vanaf groep 3 leren kinderen op school lezen en spellen. Halverwege groep 2 wordt hiermee op de meeste scholen al een begin gemaakt. Het is belangrijk om eventuele problemen in het aanvankelijk leesproces op tijd op te sporen, zo kan al vroeg worden begonnen met de behandeling van deze moeilijkheden.

In groep 2 kan blijken dat er moeilijkheden zijn in het leren van de letters, het fonemisch bewustzijn (klanken onderscheiden in een woord) of het automatiseren. In groep 3 of de hogere groepen valt ten opzichte van de spelling vaak op dat de klank-tekenkoppeling moeilijkheden oplevert of het toepassen van de spellingsregels. Tijdens het lezen kunnen kinderen moeite hebben met het leestempo of het precies kunnen lezen. Deze moeilijkheden kunnen er ook voor zorgen dat een kind geen plezier beleeft aan het lezen van een boek. Dit is jammer, omdat lezen zeer verrijkend is voor de ontwikkeling van de taalvaardigheden.

Wat doet de logopedist?

Wij zien in onze praktijk veel kinderen van verschillende leeftijden met een stagnerende lees- en/of spellingsontwikkeling, al dan niet in combinatie met problemen in de spraak- en taalontwikkeling. Omdat kinderen met spraak-/ taalproblemen 50% meer kans hebben op het ontwikkelen van lees- en spellingsmoeilijkheden, is het verstandig om hiervoor halverwege groep 2 een risicoscreening af te nemen. Wanneer moeilijkheden blijken in de letterkennis, het fonemisch bewustzijn of de automatiseringsvaardigheden dan kan ervoor gekozen worden om een voorschottraining te starten. Vanaf halverwege groep 3 kunnen er testen afgenomen worden om de lees- en spellingsvaardigheden in kaart te brengen. Bij moeilijkheden kan uw kind bij de logopedie door middel van oefeningen leren om structuur aan te brengen in de klanken en spellingsregels. Ook wordt het lezen op een leuke manier gestimuleerd en wordt er gewerkt met technieken die het lezen wat makkelijker maken.

Op het gebied van lezen en spellen vindt veel samenwerking plaats met de scholen. Omdat aan de problemen met het lezen en spellen veelal problemen met het automatiseren ten grondslag liggen, is het belangrijk dat er thuis veel geoefend wordt.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige lees- en spellingsproblemen. Dyslexie is een complex taalprobleem, dat zich niet alleen beperkt tot ernstige lees- en spellingproblemen. De symptomen van dyslexie zijn afhankelijk van de leeftijd en lopen uiteen van spelling- of leesproblemen op school tot spraak- en klankproblemen. Dyslexie is aangeboren en kan dus niet voorkomen worden. Wel kunnen wij uw kind helpen de ernst van dyslexie te verkleinen.

Wanneer logopedische begeleiding?

  • Vanaf de kleuterleeftijd: het aanleren van de auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld: rijmen, auditieve synthese, analyse en/of discriminatie).
  • Vanaf groep 3: het (leren) lezen en spellen/schrijven vergemakkelijken met divers materiaal. De behandeling van dyslexie bestaat uit verschillende technieken en wordt altijd afgestemd op uw kind. De dyslexiespecialisten van Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren werken bij de behandeling van dyslexie nauw samen met de ouders en leerkrachten.

Belangrijke doelen in de behandeling zijn:

  • Het verbeteren van het benoemen van de letters
  • Het verbeteren van de auditieve vaardigheden benodigd voor lezen en spelling
  • Het verbeteren van de vloeiendheid van het lezen
  • Het verhogen van het leesplezier en de leesmotivatie
  • Het verbeteren van de spellingvaardigheden

In het geval van (ernstige) dyslexie zal het niet betekenen dat de dyslexie verholpen wordt, daarom zullen er eventueel ook adviezen gegeven worden met betrekking tot (digitale) hulpmiddelen en zal er aandacht besteed worden aan het leren omgaan met de dyslexie.

Twijfelt u of uw kind misschien dyslectisch is? Vraag dan om een onderzoek of advies. Als dyslexie in vroeg stadium gesignaleerd wordt, is de kans groter dat de ernst ervan verkleind kan worden. Bovendien kunnen we door vroegtijdige behandeling van dyslexie veel frustratie en onzekerheid bij uw kind wegnemen. Ze gaan weer met plezier naar school!

Diagnostiek

De logopedist is niet bevoegd om een dyslexieverklaring af te geven, maar kan wel advies geven omtrent verdere diagnostiek. Daarnaast kan de logopedist door middel van extra begeleiding hardnekkigheid aantonen.

Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren heeft met verschillende bureaus een samenwerkingsverband. Dit betekent dat wanneer het onderzoeksbureau een ernstige enkelvoudige dyslexie vaststelt, de vergoede behandeling bij ons kan plaatsvinden dmv een zgn. verlengde armconstructie. Meer weten? Informeert u voorafgaand aan uw onderzoek wat onze mogelijkheden zijn.

Voor verdere informatie over de begeleiding van leerstoornissen(dyslexie) belt u met de praktijk tijdens kantooruren of mailt naar info@logopediehalsteren.nl