Algemene informatie

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Praktijk Logopedie & Dyslexie Halsteren. Zijn er desondanks nog vragen? Mail of bel ons gerust!

Aanmelding

Indien u (mogelijk) een logopedische hulpvraag heeft, kunt via u mail of telefoon contact met ons opnemen. We zullen dan op een zo kort mogelijke termijn een afspraak met u inplannen.

In de meeste gevallen zullen we u vragen om een verwijzing van een arts. Dit kan een huisarts zijn, maar ook met een verwijzing van de tandarts, medisch specialist (KNO-arts, kinderarts, neuroloog, consultatiebureau-arts) kunt u bij ons terecht.

Werkwijze

Na de eerste afspraak wordt onderzoek gedaan. Afhankelijk van de hulpvraag kan het onderzoek een tot enkele sessies in beslag nemen. Naar aanleiding van het eerste vraaggesprek en de uitkomst van de afgenomen onderzoeken wordt in overleg met u besloten of behandeling nodig is. De doelstelling en de behandelwijze zullen met u besproken worden.

De eerste afspraak

Tijdens het eerste gesprek proberen we samen het probleem helder te krijgen. Wilt u alles meenemen wat ons hierbij eventueel kan helpen? Denkt u bijvoorbeeld aan aanvullende informatie van een specialist of school.

Verder vragen wij u vriendelijk het volgende mee te nemen:

  • de verwijsbrief van de (huis)arts;
  • het verzekeringspasje van degene die logopedie nodig heeft;
  • een geldig legitimatiebewijs van degene die logopedie nodig heeft.

Vergoeding

Logopedische hulp is in het basispakket opgenomen van alle zorgverzekeraars. In 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract.

Alle verzekeraars vergoeden de logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar volledig.

Bent u ouder dan 18 jaar dan valt de logopedische zorg onder uw eigen risico. Heeft u medische kosten gehad waarbij u uw eigen risico volledig heeft verbruikt dan worden de logopedische behandelingen door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Wij declareren, zowel bij kinderen als volwassenen, rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij.

Let op:
Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht en niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Vergoeding van de behandeling van lees- en spellingproblemen

Bij lees- en spellingproblemen en Dyslexie is er vaak sprake van een onderliggende logopedische stoornis, zoals een taalprobleem, een probleem in de auditieve verwerking of een fonologische stoornis. Dit gedeelte van de behandeling valt onder uw basisverzekering. Wij zullen hiervoor uitgebreid onderzoek verrichten.

Sinds enkele jaren is er ook een regeling getroffen voor de behandeling van ernstige Dyslexie Deze wordt alleen vergoed als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van het Steunpunt Dyslexie.

Praktijkreglement

Om de logopedische behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij enkele praktijkregels. Deze vindt u in het praktijkreglement. Tijdens een van de eerste behandelingen krijgt u deze van ons overhandigd, daarnaast kunt u ze hier altijd inzien. Tevens kunt u op de link hieronder klikken om het reglement in te zien.

Daarnaast vragen we u om een toestemmingsverklaring voor overleg te tekenen. In veel situaties kunnen wij nog betere zorg bieden door samenwerking met derden. Denkt u hierbij aan de leerkracht, andere paramedici, (tand)artsen, enzovoort.
Praktijkreglement

Klachtenregeling

Wat te doen bij een klacht?

Uiteraard doet uw zorgverlener er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wilt indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing moeten aangeven over de geuite klacht.

Wat als er geen oplossing wordt gevonden?
Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.

Waarover kan ik een klacht indienen?
Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.

Wat kost het indienen van een klacht?
Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.

Komt u er niet uit met deze regeling?
In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.