Algemene voorwaarden Praktijk Logopedie en Dyslexie Halsteren

Indien u bij ons in begeleiding komt, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Logopedie

 1. Partijen komen overeen dat de logopediepraktijk logopedie aan de cliënt verleent conform het behandelplan zoals besproken tijdens de intake of na onderzoek.
 2. De logopedist geeft uitleg over de behandeling. Van de cliënt wordt verwacht dat actief wordt meegewerkt aan de behandeling en dat oefeningen overeenkomstig de instructies van de logopedist worden uitgevoerd. Partijen geven elkaar alle informatie die nodig is om tot een goede uitvoering van deze overeenkomst te komen.
 3. Een goed behandelresultaat is van meerdere factoren afhankelijk en zal per logopedisch doel worden ingeschat. De logopedist spant zich ervoor in dat een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald.
 4. Na een afgesproken aantal behandelingen volgt evaluatie en wordt het behandelplan zo nodig aangepast.
 5. Ouders/verzorgers dienen bij minimaal 50% van de behandelingen zelf aanwezig te zijn.
 6. Indien ouders gescheiden en beiden het ouderlijk gezag houden,  dienen beide ouders akkoord te gaan met de behandeling van hun kind.

 

Behandelafspraken

 1. De behandelingen logopedie vinden plaats in de logopediepraktijk, tenzij partijen (schriftelijk) anders overeengekomen zijn.
 2. De behandelfrequentie wordt bepaald door de logopedist. Afhankelijk van de ernst van de aandoening kan de logopedist de behandelfrequentie aanpassen.
 3. Een behandeling duurt gemiddeld 25-30 minuten.

 

Vergoeding

 1. De cliënt is voor de behandeling een vergoeding aan de logopediepraktijk verschuldigd. Als de logopediepraktijk een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar alwaar de cliënt verzekerd is, worden declaraties rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar ingediend. De cliënt is ten allen tijden verantwoordelijk voor het (tijdig) voldoen van de declaraties (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).
 2. De cliënt wordt geadviseerd bij de zorgverzekeraar na te gaan of de behandeling logopedie voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komt.
 3. De tarieven die de logopediepraktijk hanteert voor de prestaties staan vermeld op de website van de logopediepraktijk. Deze is ook op te vragen in de praktijk. Als de logopediepraktijk een overeenkomst met de zorgverzekeraar heeft gesloten, kunnen andere tarieven gelden.
 4. De behandelingen dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) kunnen bij u persoonlijk in rekening gebracht worden en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
 5. De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties.

 

Klachten en geschillen

 1. De logopediepraktijk streeft ernaar om een goede behandeling logopedie aan de cliënt te bieden. Het kan onverhoopt gebeuren dat de cliënt niet tevreden is. De logopediepraktijk wordt hiervan graag zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht zodat de klacht mogelijk kan worden opgelost.
 2. De logopediepraktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling. Een klacht kan door de cliënt aan deze instantie worden voorgelegd.
 3. Meer informatie over de klachtenregeling van de logopediepraktijk staat de op de website van de logopediepraktijk en is te vinden op de website van de NVLF.

 

Persoonsgegegevens

 1. Om een goede behandeling logopedie te kunnen geven is het noodzakelijk dat (medische) persoonsgegevens van de cliënt en indien van toepassing de wettelijk vertegenwoordiger(s) van de cliënt worden opgeslagen in het systeem van de logopediepraktijk. Hier wordt zorgvuldig en conform AVG standaarden mee omgegaan.
 2. De logopedist kan (medische) persoonsgegevens aan andere bij de zorgvraag van de cliënt betrokken zorgverleners delen als dit noodzakelijk is voor een goede behandeling. Dit betreft bijvoorbeeld het geven van een terugkoppeling in de vorm van een verslag aan de verwijzend huisarts.
 3. De (medische) persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de cliënt hiermee (schriftelijk) heeft ingestemd.
 4. Medewerkers van de logopediepraktijk als ook partners waarvoor toegang noodzakelijk is (zoals de provider van het systeem) hebben toestemming om cliëntgegevens in te kijken en te verwerken, waar nodig. Alle medewerkers gaan integer met de gegevens om en zijn gebonden om patiëntgeheim te bewaren.